Regulamin

Elementami nierozłącznymi składowymi Regulaminu hotelu są:

1. REGULAMIN HOTELU INFORMACJE OGÓLNE wraz z załącznikiem nr 1
2. REGULAMIN RESTAURACJI
3. REGULAMIN KARTY STAŁEGO GOŚCIA
4. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
5. REGULAMIN  RESORTU  SPA
6. POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
7. POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES
8. PROCEDURY OCHRONY DZIECI

 

1. REGULAMIN HOTELU**** SOLAR PALACE SPA & WELLNESS

INFORMACJE OGÓLNE

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00.
3. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.
5. Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
6. W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte tylko i wyłącznie na życzenie gościa hotelowego zajmującego ten pokój.
7. Hotel zobowiązany jest zapewnić:
• Warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).
• Wymianę bielizny pościelowej i ręczników codziennie lub na życzenie gościa.
8. Hotel zobowiązany jest:
–  Bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
–  Do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego następujących usług:
–  depozytowych,
–  budzenia o określonej godzinie,
–  przyjmowania bagażu na przechowanie
–  usługi bagażowej przez całą dobę.
9. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu  utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
10. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju  innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
11. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
12. W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych  pomieszczeń.
14. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.
15. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości 50% ceny wynajmu tego pokoju.
16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.
17. Zwierzęta na terenie hotelu powinny znajdować się pod opieką właściciela. Obowiązkowo wymagany jest kaganiec.
18. Palenie papierosów dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych: balkony, tarasy, ogród. Za palenie papierosów na terenie pokoju hotelowego i innych pomieszczeń wewnątrz obiektu hotel nałoży na gościa grzywnę w wysokości 250 zł.
19.  Dzieci na terenie hotelu powinny znajdować się pod opieką dorosłych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w ogrodzie hotelowym i zapewnienie opieki dzieciom znajdującym się na terenie ogrodu!
20. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia. Ręczniki plażowe można pobrać w recepcji.
21. W hotelu Solar Palace Spa & Wellness prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia.

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji usług w hotelu prosimy zgłaszać na bieżąco w trakcie pobytu, w recepcji hotelu, w innym wypadku nie będą one uwzględniane w momencie wymeldowania.

Oferta usług podstawowych i uzupełniających:
– room service w godzinach 6:00 – 24:00,
– obsługa bagażowa przez całą dobę
– przechowalnia bagażu,
– depozyt,
– parking monitorowany,
– sprzątanie pokoju codziennie lub na życzenie gości,
– udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
– kasa wymiany walut,
– usługi gastronomiczne na bazie: restauracja, kawiarnia, bar alkoholowy,
– gorące napoje serwowane przez całą dobę,
– sale wielofunkcyjne,
– pralnia hotelowa,
– pranie, prasowanie i czyszczenie bielizny gości,
– codzienna zmiana ręczników lub na życzenie gości,
– codzienna zmiana pościeli lub na życzenie gości.

TELEFONY ALARMOWE
PLICJA:  997
STARAŻ POŻARNA: 998
POGOTOWIE:  999
POGOTOWIE ( Z TEL. KOM. ):  112

TELEFONY W HOTELU
RECEPCJA: 555    Bar:  572    Kuchnia: 576  Recepcja SPA: 571

Resort Wellness czynny w godzinach: 9:00-20:30

Załącznik nr 1 do REGULAMINU HOTELU

Dane osobowe Gości Hotelu

1. Hotel***Solar Palace SPA & Wellness Lila Najmoła
ul. Jaszczurcza Góra 22,24;  11-700 Mrągowo
NIP: 7421006110, REGON: 004452590
jest Administratorem danych osobowych Gości (osób korzystających z usług Hotelu).
2. Dane osobowe Gości (osób korzystających z usług Hotelu) mogą być uzyskane w wyniku korzystania z witryny internetowej Hotelu, usług świadczonych przez Hotel lub na skutek kontaktu z Hotelem w inny sposób. Dane osobowe Gości (osób korzystających z usług Hotelu) są przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
1) w oparciu o podstawę prawną dotyczącą wykonania lub przygotowania umowy świadczenia usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
– zarządzania zapytaniami dotyczącymi rezerwacji oraz informacji o świadczonych usługach;
– zarządzenia Pani/Pana pobytem w hotelu;
– zapewniania bezpieczeństwa Gości Hotelu oraz ochrony ich mienia;
– zarządzania dostępem do pokoi;
2) w oparciu o podstawę prawną dotyczącą prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
– doskonalenia świadczonych usług;
– zapewnienia przestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa;
– opracowywania statystyk i analiz, sporządzania raportów wewnętrznych;
– postępowania związanego z roszczeniami i skargami;
– postępowania w związku z wypełnianiem obowiązków podatkowych;
– zapewniania bezpieczeństwa informatycznego i zapobiegania nadużyciom finansowym;
– badania satysfakcji Gości Hotelu celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Gości z usług Hotelu;
– rozpowszechniania reklam ofert i usług w celu utrzymania klientów oraz pozyskiwania nowych klientów.
4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.
– imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (w celu dokonania rezerwacji oraz świadczenia usług hotelowych);
– adres zamieszkania (w celach kontaktowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi hotelarskiej).
-numer rejestracyjny samochodu (do celów usprawnienia korzystania z parkingów hotelowych).
5. Odbiorcą danych osobowych Gości (osób korzystających z usług Hotelu) jest Hotel. Zewnętrznymi odbiorcami danych osobowych Gości (osób korzystających z usług Hotelu) są zewnętrzne usługodawcy Hotelu, m. in.:
– doradcy podatkowi/rewidenci;
– prawnicy;
– banki;
– podmioty obsługujące płatności;
– operatorzy telekomunikacyjni;
– zewnętrzne platformy rezerwacji usług turystycznych;
– dostawcy usług IT;
– instytucje, które do tego upoważnione z mocy prawa.
Powierzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pracownicy Hotelu dokonują przetwarzania danych wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym ze względu na obowiązki służbowe.
Dostęp osób nieupoważnionych nawet będących pracownikami Hotelu do pomieszczeń, w których są przechowywane dokumenty zawierające dane osobowe, jest zabroniony.
6. Dane osobowe Gości (osób korzystających z usług Hotelu) nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są przetwarzane w formie profilowania, czy też wykorzystane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
7. Dane osobowe Gości (osób korzystających z usług Hotelu) przechowuje się przez okres 3 lat i 4 miesięcy ze względu na ewentualne umowne roszczenia odszkodowawcze oraz maksymalny okres doręczenia pozwu. Po tym okresie dane osobowe Gości (osób korzystających z usług Hotelu) zostaną usunięte. Przetwarzanie danych osobowych Gości (osób korzystających z usług Hotelu) zawartych w dokumentach finansowych odbywa się do końca przewidzianego ustawą obowiązku przechowywania.
8. Goście (osoby korzystające z usług Hotelu) są informowani o przysługujących im w świetle art. 13, 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r prawach, m. in. o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Gości (osoby korzystające z usług Hotelu) są informowani również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Warunkiem uzyskania kopii danych osobowych jest pisemna prośba Gościa (osoby korzystającej z usług Hotelu) o uzyskanie kopii, poświadczona własnoręcznym podpisem złożona osobiście. Hotel przekazuje kopie dokumentów w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pierwszą kopię danych osobowych przekazuje się nieodpłatnie.
Postępowanie w sprawie w sprawie rozpatrywania żądań osób, których dane dotyczą, odbywa się zgodnie z odpowiednią Instrukcją.
9. MONITORING
W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
a) Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Hotel***Solar Palace Spa&Wellness, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.
b) Monitoring wizyjny obejmuje:  recepcję hotelu, restaurację, centrum SPA (basen),  recepcję strefy Wellness, wjazd do hotelu, parking, ogród.
c) Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest :
Hotel****Solar Palace SPA & Wellness Lila Najmoła
d) W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
– listownie: Hotel**** Solar Palace  SPA & Wellness Lila Najmoła
ul. Jaszczurcza Góra 22,24;  11-700 Mrągowo
– przez e-mail: mragowo@hotelsolar.com.pl
– telefonicznie: +48 89 741 24 84
e) Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
f) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.
g) Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
h) Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
i) Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
j) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 HOTEL REGULATIONS

1. Rooms in the hotel are rented for 24h
2.The hotel day is from 3 p.m. till 11 a.m.
3.The person renting a room further called ‘hotel guest’ can inhabit the room from 10.00 a.m to 12:00 on the first day of the stay without an additional charge, on condition that the room is available
4.The guest is to specify the length of stay at check-in. Otherwise, it will be treated as a 24-hour stay. If a hotel guest wants to extend the stay, it should be reported to the reception by 10:00 am on the original check-out day. This, however, is not binding for the hotel.
5.The hotel cannot accept a guest’s request to prolong the stay if there are no available rooms.
6.In a double room, the second space can only be rented with the approval of the guest staying in the room.
7.The hotel is responsible for:
• providing conditions for a comfortable stay, especially by not disturbing hotel guests without their consent, e.g. cleaning, repairs, etc.
• changing bedclothes and towels every day or on hotel guest’s request.
8.The hotel is responsible for:
• taking action immediately after a complaint about the service, hotel’s facilities, or conditions in the hotel, is made, and repairing any faults or supplementing shortages.
• providing free service on hotel guest’s request in terms of:
– deposits,
– wake-up calls,
– safe-keeping luggage
– luggage service
9. The responsibility for loss or damage of hotel guests belongings are  regulated by rules of the Civil Code. The responsibility for loss or damage of hotel guests’ jewels, money, securities, or valuable items is limited if these things were not placed on hotel deposit.
10. A hotel guest is not allowed to release the room to another guest, even if the reservation period has not expired.
11. People who are not checked in are not allowed to stay in hotel rooms from 10:00 pm to 7:00 am next day.
12. The hotel requests nighttime silence from10:00 pm to 7:00 am the following day.
13. Because of fire protection regulations and to avoid the danger of fire, hotel guests are kindly requested not to use any electrical devices, such as electric water warmers, heaters and irones which do not comprise the hotel room equipment.
14. Every time you go out, you must leave the key of the hotel room in reception.
15. If the hotel suffers serious losses because of a cancelled booking, the guest who made the booking will be obliged to compensate the losses by paying 50% of the price of his/her stay.
16. Hotel guest is responsible for any damage to the hotel’s property or equipment caused by his/her fault or the fault of a visitor.
17. Pets in the hotel should be under the care of the owner. Mandatory requires a muzzle.
18. Smoking is allowed in designated areas: balconies, terraces, garden. For smoking in the hotel room and other rooms inside a hotel guest impose a fine in the amount of 250 PLN.
19. Children on the site should be accompanied by an adult.
Please use caution in the hotel garden and the provision of care for children set out in the garden!
20. Please do not take towels, blankets and other equipment from the room. Beach towels you can take from reception.
21. The Solar Palace Spa & Wellness hotel is monitored to ensure safety and order as well as to protect people and property.
Any complaints regarding the delivery of services in the hotel, please submit on a regular basis during their stay at the hotel reception, otherwise they will not be taken into account at the time of check out.
Services at the hotel
• room service ( from 6 a.m. till 12 p.m.)
• luggage service
• left-luggage room
• safe boxes
• monitoring parking
• cleaning the room every day or on hotel guest’s request
• first aid in an emergency
• money exchange
• dining services: restaurant, café, aperitif bar
• hot drinks served around the clock
• conference rooms
• laundry service
• washing, ironing and cleaning guests’ clothes
• towels changed every day or on hotel guest’s request
• bedclothes changed every day or on hotel guest’s request
Emergency calls:
POLICE – 997
FIRE BRIGADE- 998
AMBULANCE SERVICE – 999
AMBULANCE SERVICE (MOBILE PHONES) – 112
Hotel telephone numbers:
Reception – 555  Bar – 572  Kitchen – 576  SPA – 571

Resort Spa is open the following hours: 09:00-20:30

 2. REGULAMIN RESTAURACJI

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług gastronomicznych w Restauracji Tajemniczy Ogród Hotelu**** Solar Palace Spa & Wellness, zwanej dalej „Restauracją”.
1. Korzystanie z usług Restauracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu hotelu.
2. Regulamin hotelu obowiązuje na terenie Restauracji, na który składają się dwukondygnacyjny lokal oraz ogródek restauracyjny.
3. Niedozwolone jest spożywanie w Restauracji posiłków i napojów w niej niezakupionych.
4. Obsługa Restauracji udziela wszelkich informacji o alergenach zawartych w posiłkach, jednakże, mając na względzie komfort oraz bezpieczeństwo Gości, prosimy o informowanie obsługi przy okazji złożenia zamówienia o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionego posiłku należy zgłaszać w trakcie konsumpcji.
6. Restauracja nie sprzedaje, ani nie podaje napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych osobom poniżej osiemnastego roku życia.
7. Palenie tytoniu oraz korzystanie z epapierosów na terenie Restauracji dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
8. Niedozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren Restauracji, z zastrzeżeniem pkt. 9
9. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do Restauracji wraz z psem asystującym, o ile posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, a pies ten jest wyposażony w uprząż.
10. Mając na względzie bezpieczeństwo oraz komfort Gości, a także z uwagi na dbałość o wizerunek Restauracji, zastrzegamy sobie prawo odmowy świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub takim, które swym zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu hotelu lub porządek.
11. Wynoszenie jedzenia z restauracji jest niedozwolone.
12. Konsumpcja dań z hotelowej karty menu w pokoju gościa powinna odbywać się w ramach room serwisu (room serwis dostępny pod numerem telefon: 572 w godzinach 7:00-21:00)
13. Regulamin hotelu jest dostępny do wglądu na terenie Restauracji, w pokojach hotelowych jak
i na stronie internetowej www.hotelsolar.com.pl.
14. Śniadania serwowane są w godzinach 7:00-10:00 w formie bufetu szwedzkiego. Hotel zastrzega sobie zmianę godziny i formy serowanie śniadań w zależności od sezonu o czym goście będą wcześniej poinformowani.
15. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem 89 741 24 84, wew. 572  lub osobiście w restauracji.
16. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienie posiłków na określoną godzinę, co skróci czas oczekiwania na danie. Takie zamówienie należy zgłaszać obsłudze kelnerskiej lub w recepcji hotelowej.
17. Napiwki nie są doliczane do rachunku.
18. Na specjalne życzenie gości organizujemy posiłki w ogrodowej altanie.
19. Restauracja hotelowa czynna w godzinach 15:00-20:00. Hotel zastrzega sobie zmianę godziny serwowania posiłków o czym goście zostaną wcześniej poinformowani.
20. Za wszystkie szkody wyrządzone na terenie Restauracji gość odpowiada materialnie.

3. REGULAMIN KARTY STAŁEGO GOŚCIA

 Wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla nas, jest Państwa stała obecność w naszym hotelu. W ramach tej oferty możemy zaproponować dodatkowe korzyści w postaci Karty Stałego Gościa, która uprawnia do rabatu przy korzystaniu z usług noclegowych naszego hotelu.
Wystawca i właściciel karty

 1.Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Gościa jest Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness Lila Najmoła, ul. Jaszczurcza Góra 22,24 11-700 Mrągowo

Użytkownik Karty Stałego Gościa

 1. Użytkownikiem Karty Stałego Gościa może być osoba fizyczna, która otrzymała kartę.
2. Użytkownik Kart Stałego Gościa wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.
3. Posiadacz Karty Stałego Gościa musi być osobą pełnoletnią.
Przywileje i ograniczenia związane z kartą

1. Karta Stałego Gościa upoważnia posiadacza do 10% zniżki na usługi noclegowe ze śniadaniem od ceny dnia. Zniżka obowiązuje do wyczerpania puli pokoi w ofercie promocyjnej w danym terminie. Udzielenie rabatu nie odbywa się automatycznie. Każdy rabat jest rozpatrywany, przyznawany/odrzucany indywidualnie.
2. Karta Stałego Gościa dotyczy indywidulanych pobytów w hotelu – do 3 pokoi  (nie dotyczy zorganizowanych pobytów okolicznościowych i grupowych)
3. Rabat Karty Stałego gościa nie łączy się z innymi promocjami.
4. Rabat Karty Stałego Gościa nie obowiązuje w okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia a także podczas Świąt i Weekendów Specjalnych.
5. Warunkiem otrzymania rabatu Karty Stałego Gościa jest okazanie jej obsłudze recepcji przed wydrukiem rachunku za usługę. W przypadku okazania Karty Stałego gościa po wydruku paragony fiskalnego rabat nie zostanie przyznany.
6. Wystawca karty Stałego Gościa zastrzega sobie prawo do zakończenia programu lojalnościowego w każdej chwili bez podawania przyczyny.
7. Zniżki przysługują wyłącznie dla rezerwacji bezpośredniej tj. telefonicznie, poprzez e-mail lub osobiście na recepcji.
8. Karta jest terminowa. Ważność karty obowiązuje 6 miesięcy od daty jej otrzymania.
9. Karta Stałego Gościa przyznawana jest po pierwszym pobycie, po wypełnieniu przez Gościa formularza zgłoszeniowego, akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z obsługa Karty Stałego Gościa.
10. Karta Stałego Gościa nie jest kartą kredytową ani płatniczą, nie służy też do dokonywania płatności za usługi w hotelu.
11. Karta może być używana tylko zgodnie z Regulaminem hotelu.
12. Rabat nie działa wstecz.
13. W razie zniszczenia, zgubienia Hotel wystawi nowa kartę na wniosek Gościa.
14. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

 4. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin hotelu określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Lilę Najmołę , prowadzącą działalność Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness.
1.2. Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness w Mrągowie 11-700, ul. Jaszczurcza Góra 22,24, NIP 742-100-61-10 , REGON 004452590 jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. Niniejszy Regulamin hotelu określa:
a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: www.hotelsolar.com.pl
b) warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
c) warunki prowadzenia rezerwacji
1.4. Do niniejszego Regulaminu hotelu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  ustawa z dnia 16 lipca 2004  Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1.5. Operatorem strony internetowej jest Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness
1.6. Adresem elektronicznymi Hotelu są następujące adresy poczty elektronicznej:
mragowo@hotelsolasolarr.com.pl, rezerwacje@hotelsolar.com.pl, waldemar@hotelsolar.com.pl, marketing@hotelsolar.com.pl, marzena@hotelsolar.com.pl, agnieszka@hotelsolar.com.pl, marta@hotelsolar.com.pl, spa@hotelsolar.com.pl, rodo@hotelsolar.com.pl.
1.7. Numery telefonu Hotelu to 89 741 24 84 lub 664 940 653
1.8. Użyte w Regulaminie hotelu terminy oznaczają:
a) Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który również może korzystać z usług hotelarskich Usługodawcy, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
b) Hotel Usługodawca – Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness
c) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 138, 650, 1118)
d) Strona internetowa Hotelu – strona internetowa www Hotelu, dostępna pod adresem www.hotelsolar.com.pl
e) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez
na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania.
f) usługa lub usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu hotelu,
g) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
h) formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej Hotelu wykorzystywany w celu komunikacji Klienta.
1.09. Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej Hotelu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem hotelu i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.
1.10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych drogą elektroniczną jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
1.11. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin hotelu przed zawarciem umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także – na jego żądanie – w taki
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu hotelu za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.
2. Rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną
2.1. Hotel świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie hotelu.
2.2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną w ramach działalności
Hotelu, są:
a) prowadzenie strony internetowej pod adresem: www.hotelsolsr.com.pl  za
pomocą której Klient może uzyskać informacje o Hotelu, świadczonych usługach hotelarskich, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta udostępnianych przez Hotel za pośrednictwem swojej strony internetowej;
b) prowadzenie elektronicznego formularza kontaktowego ogólnego oraz do poszczególnej oferty hotelu
c) prowadzenie elektronicznego formularze rezerwacji usług hotelowych.
2.3. Niniejszy Regulamin hotelu stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługodawcę z Klientem. Klient ma możliwość w każdym
czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem hotelu, w szczególności przed zawarciem Umowy rezerwacji. Regulamin hotelu dostępny jest na stronie: www.hotelsolar.com.pl
2.4. Akceptacja Regulaminu hotelu podczas rezerwacji, a także akceptacja Regulaminu hotelu poprzez korzystanie z formularza kontaktowego, stanowi zawarcie umowy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo w sobie zawarcia Umowy rezerwacji. Akceptacja Regulaminu hotelu może być wyrażona przez Klienta w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Klienta tego faktu poprzez zaznaczenia opcji „Zapoznałem się z Regulaminem hotelu”, potwierdzającej zapoznanie się z Regulaminem hotelu przy dokonywaniu rezerwacji czy przy korzystaniu z formularza kontaktowego.
2.5. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem hotelu’ przy dokonywaniu rezerwacji albo przy wysyłaniu formularza kontaktowego przez panel na stronie www.hotelsolar.com.pl , oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem hotelu, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług.
2.6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu hotelu.
2.7. Zakazane jest dostarczanie w jakiejkolwiek formie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy.
2.8. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez Usługodawcę związanych z korzystaniem ze strony internetowej www.hotelsolar.com.pl
2.9. Usługodawca zapewnia Klientowi tajemnicę komunikacji, obejmującą informacje przekazywane poprzez Internet przez stronę internetową Hotelu, dane dotyczące i wprowadzone przez Klientów, tylko na użytek Usługodawcy.
3. Umowa rezerwacji
3.1. Hotel na podstawie niniejszego Regulaminu hotelu świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji pokoi online, umożliwiające zarezerwowanie
przez Klienta pokoi w Hotelu w określonym terminie oraz innych usług hotelarskich, w szczególności w postaci:
a) noclegów w Hotelu,
b) pakietów pobytowych w Hotelu,
c) usług dodatkowych typu kwiaty, szampan, wino, owoce, obiadokolacje, pobyty
zwierząt w Hotelu, dostawka – dodatkowe łóżko w pokoju lub łóżeczko niemowlęce,
d) zabiegów SPA
3.2. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
3.3. Umowa rezerwacji może być zawarta z Usługodawcą poprzez system rezerwacji dostępny na stronie www.hotelsolar.com.pl. Do zawarcia Umowy rezerwacji dochodzi po poinformowaniu Klienta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonych usług hotelarskich, wybraniu przez Klienta określonej usługi hotelowej, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu hotelu, dokonaniu przez Klienta przedpłaty (zadatek) zgodnie z wybraną ofertą usług hotelarskich oraz wysłaniu rezerwacji. Zawarcie Umowy rezerwacji następuje po zaakceptowaniu rezerwacji przez Hotel.
3.4. Zaznaczenie opcji ‘Zapoznałem się z Regulaminem hotelu’ przy dokonywaniu rezerwacji przez system na stronie www.hotelsolar.com.pl oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem
hotelu, rozumie go i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki usług.
3.5. Zawarcie Umowy rezerwacji skutkuje zawarciem na odległość umowy o usługi hotelarskie między Klientem a Usługodawcą.
3.6. W przypadku dokonywania przelewu przez Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Klient dokonuje przelewu.
3.7. Formy płatności przedpłaty:
a) karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
b) Przelew bankowy
3.8. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze strony Klienta z Hotelem, rezerwacja rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu zapłaty przedpłaty i nie dochodzi do zawarcia Umowy rezerwacji.
3.9. Klient może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanej rezerwacji, poprzez skontaktowanie się z obsługą Hotelu w drodze mailowej na adres: rezerwacje@hotelsolar.com.pl
3.10. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot przedpłaty, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty,
w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni od zatwierdzonego przez Hotel anulowania rezerwacji przez Klienta.
3.11. Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia w postaci usług hotelarskich uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju usługi hotelarskiej oraz terminu pobytu
w Hotelu. Umowa zawarta jest na czas oznaczony – na czas realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich w terminie określonym przez strony umowy.
3.12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług hotelarskich nawarunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na
warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Dane osobowe
4.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.
4.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi
hotelarskie przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hotel w ramach Umowy rezerwacji lub
skorzystania z formularza kontaktowego, po kliknięciu odpowiednich okienek.
4.4. Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.5. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę
działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa.
4.6. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia
przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji, oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4.7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku
prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług hotelarskich, świadczonych przez Hotel, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu.
4.8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji.
4.9. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo
wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Ochrona prawa własności intelektualnej
5.1. Na stronie internetowej Hotelu znajdują się treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będąceprzedmiotem ochrony prawa autorskiego.
5.2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
5.3. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu hotelu.
6.2. W przypadku zmiany Regulaminu hotelu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej Hotelu.
6.3. Korzystanie przez Klienta ze strony internetowej Hotelu po dokonanej zmianie Regulaminu hotelu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.
6.4. Zmiany Regulaminu hotelu nie wpływają na Umowę rezerwacji zawartą przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu hotelu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego Regulaminu hotelu przed zmianami.

5. REGULAMIN  RESORTU  SPA

1. Rezerwacje zabiegów dokonywane są w godzinach funkcjonowania SPA
2. Strefa SPA jest strefą ciszy, odprężenia i relaksu, zatem prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w owej strefie.
3. Strefa SPA jest przeznaczona dla osób dorosłych. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w SPA tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci i młodzież mają obowiązek przestrzegania tych samych zasad co osoby pełnoletnie
4. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
5. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 15 minut od umówionego terminu rezerwacji zastrzega się prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu.
6. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie Recepcji Spa. Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub jego odwołaniu na 5 godzin przed umówionym zabiegiem, co umożliwi bezkosztową anulację zabiegu. Za usługi odwołane później niż na 5 godzin przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionych usług.
7. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.
8. Jeżeli klient posiada przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg przed jego wykonaniem i podpisać oświadczenie.
9. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
10.Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA.
11. SPA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu lub jego przerwania przez pracownika jeśli napotka on się z niestosownym zachowaniem gościa
12. W celu dostatecznego komfortu prosimy o przybycie na zabieg w szlafroku- bielizna zabiegowa jest udostępniona w gabinecie bezpośrednio przed wykonaną usługą
13. Podczas korzystania z zabiegów zaleca się:
-unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu
-unikanie obfitych posiłków na godzinę przed zaplanowanym zabiegiem
-unikanie kąpieli w basenie, jacuzzi bezpośrednio po zabiegach
-po zabiegach zaleca się minimum godzinny odpoczynek
14. SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.
15. Na terenie SPA & Wellness zabronione jest:
– palenie tytoniu
– wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu
– używanie telefonów komórkowych
– wprowadzanie zwierząt
– głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości.
16. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
17. Możliwość zamiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwskazań zdrowotnych.
18. Teren Spa jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy od 9:00-20:30. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji Dyrekcji hotelu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
19. Najpóźniej 30 minut przed 20.30 wszyscy Goście powinni opuścić Strefę Spa i udać się do szatni.
20. Sauna czynna w godzinach 17.00-19.00. Hotel zastrzega sobie zmianę godzin pracy sauny lub jej nie uruchamiania w przypadku małej ilości gości w hotelu. Sauna może być uruchomiona na życzenie gości za opłatą w kwocie 80 zł/ godzina. O rezerwacji sauny należy powiadomić pracownika spa najpóźniej na godzinę przed planowanym czasem skorzystania.
21. Przed przystąpieniem do korzystania z saun należy zapoznać się z informacjami o przeciwwskazaniach.
22. Goście proszeni są o pozostawienie zużytych ręczników i szlafroków w koszykach w Recepcji Spa.
23. Goście Spa zobowiązani są do noszenia stosownego i kompletnego stroju podczas pobytu na jego terenie.
24. Osoby niszczące urządzenia będące w strefie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
25. W okresie zimowym osoby odwiedzające Spa proszone są o zmianę obuwia w szatni przy Recepcji Spa. Obuwie, które było używane poza Spa, nie powinno być noszone na terenie obiektu.
26. Prosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Spa oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunie.
27. Osoby, które zanieczyszczą wodę w basenie zostaną obciążone kosztami wymiany wody ( w przypadku nieletnich- ich opiekunowie).
28. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Dyrekcji Spa.

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Hotel**** Solar Palace SPA & Wellness,  jego właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za śmierć, urazy, utratę zdrowia bądź mienia powstałe na terenie Spa w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
Wszystkie osoby przebywające na terenie SPA Hotelu*** Solar Palace Spa & Wellness zobowiązane są do przestrzegania powyższego Regulaminu hotelu.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

Informacja ogólna
Ochrona danych osobowych jest w  Hotelu**** Solar Palace Spa & Wellness  Lila Najmoła , ul. Jaszczurcza Góra 22,24, 11-700 Mrągowo traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności, by Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej w szczególności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, podejmowane działania a także ma na celu poinformować Ciebie odnośnie Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Hotel Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  wykorzystuje dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania przez Ciebie.

Czym jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych?
Hotel**** Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  poważnie traktuje bezpieczeństwo posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy polityki i procedury. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych modeli zabezpieczeń pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa posiadanych danych.

Dane osobowe – co to znaczy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Hotel**** Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
– imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (w celu dokonania rezerwacji oraz świadczenia usług hotelowych);
– adres zamieszkania (w celach kontaktowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją usługi hotelarskiej);
– numer rejestracyjny samochodu (do celów usprawnienia korzystania z parkingów hotelowych);
– dane o stanie zdrowia (do celu wykonania usług zabiegów na twarz i ciało).

Czym jest przetwarzanie danych?
Przetwarzanie to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich zbieranie, przechowywanie, usuwanie lub analizowanie).
Zgodnie z naszą polityką zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
W przypadku umów zawieranych z Hotel**** Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła, administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Hotel**** Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe” przez e-mail:rodo@hotelsolar.com.pl.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy m.in.: za pośrednictwem formularza zgód marketingowych, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza rezerwacji dostępnych na stronie www.hotelsolar.com.pl, telefonicznie oraz później w ramach Twojego udziału w działalności marketingowej Hotelu**** Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła (np. w ankietach).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ: wyraziłeś nam na to zgodę.
Twoje dane osobowe (gości – osób korzystających z usług Hotelu) są przetwarzane, w następujących celach:
1) w oparciu o podstawę prawną dotyczącą wykonania lub przygotowania umowy świadczenia usług hotelowych (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
– zarządzania zapytaniami dotyczącymi rezerwacji oraz informacji o świadczonych usługach;
– zarządzenia Pani/Pana pobytem w hotelu oraz usługami z nim związanymi;
– zapewniania bezpieczeństwa Gości Hotelu oraz ochrony ich mienia;
– zarządzania dostępem do pokoi;
– organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
– zapisywania danych w plikach cookies,
– gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
2) w oparciu o podstawę prawną dotyczącą prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
– doskonalenia świadczonych usług;
– zapewnienia przestrzegania regulaminu hotelu;
– opracowywania statystyk i analiz, sporządzania raportów wewnętrznych;
– postępowania związanego z roszczeniami i skargami;
– postępowania w związku z wypełnianiem obowiązków podatkowych;
– zapewniania bezpieczeństwa informatycznego i zapobiegania nadużyciom finansowym;
– badania satysfakcji Gości Hotelu celem określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Gości z usług Hotelu;
– rozpowszechniania reklam ofert i usług w celu utrzymania klientów oraz pozyskiwania nowych klientów.
Kto jest odbiorcą Twoich danych?
Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Hotel. Zewnętrznymi odbiorcami Twoich danych osobowych są zewnętrzni usługodawcy Hotelu, tj.:
– doradcy podatkowi/rewidenci;
– prawnicy;
– banki;
– podmioty obsługujące płatności;
– operatorzy telekomunikacyjni;
– zewnętrzne platformy rezerwacji usług turystycznych;
– dostawcy usług IT;
– instytucje, które do tego upoważnione z mocy prawa.
Dane zew. odbiorców ze względu na tajemnice przedsiębiorstwa mogą być przekazane na indywidualny Twój wniosek, jeśli będzie przedstawiony uzasadniony interes prawny.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane w zależności od celu przez określony czas:
W celu świadczenia usługi zgodnie z informacją zawartą w wyrażonej zgodzie lub do momentu wycofania zgody. W celu związanym z marketingiem bezpośrednim – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

Pliki cookies, Adres IP i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych
W związku z możliwością świadczenia usług drogą elektroniczną Hotel Solar Palace SPA & Wellness może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies i piksele śledzące. O tym, w jaki sposób wykorzystujemy tego typu technologie, piszemy szczegółowo w  Polityce w sprawie plików cookies

Prawo dostępu do danych
 Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy.
 Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 Możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe.
 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami w podany powyżej sposób.
Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:
listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem „Dane osobowe”
przez e-mail: rodo@hotelsolar.com.pl

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Masz prawo ograniczenia przetwarzania wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
Możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych i jeżeli Twoje dane: nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W przypadku korzystania ze stron www i aplikacji mobilnych, Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską więcej informacji znajdziesz na tej stronie: https://cloud.google.com/security/compliance/eu-data-protection-directive/

Zmiany niniejszego dokumentu
Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 30.08.2018 r.

Możesz się z nami skontaktować
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności możesz kierować je za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://www.hotelsolar.com.pl/kontakt
Prosimy o wpisanie stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym, co umożliwi nam skuteczniejszą obsługę Twojego zgłoszenia.

7. POLITYKA W SPRAWIE PLIKÓW COOKIES

Witryny i strony internetowe firmy Hotel**** Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła  mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka). Niniejsza Polityka w sprawie plików cookies dotyczy serwisu www.hotelsolar.com.pl

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i w jakim celu je używamy?
Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, etc.). Podczas odwiedzania serwisu www.hotelsolar.com.pl przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po serwisie www.hotelsolar.com.pl i korzystania z jego zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Czy cookies są niebezpieczne?
Nie, gdyż pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies na urządzeniu końcowym. Ponadto, w plikach cookies są przechowywane tylko fragmenty danych, które nie pozwalają na pełną identyfikację użytkownika.

Zarządzanie plikami cookies
Pliki cookies są wykorzystywane przez nas wyłącznie za zgodą użytkownika. W każdym momencie możecie Państwo wyłączyć lub zmodyfikować możliwość zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

8. POLITYKA OCHRONY DZIECI

Mając na uwadze treść wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie biznesu i praw człowieka, uznając istotną rolę biznesu w zapewnieniu poszanowania praw dzieci, w szczególności prawa do ochrony ich godności i wolności od wszelkich form krzywdzenia, Hotel****Solar Palace Spa & Wellness Lila Najmoła przyjmuje niniejszy dokument jako wzór zasad i procedur w przypadku podejrzenia, że dziecku, które przebywa w Hotelu Solar, dzieje się krzywda oraz zapobiegania takim zagrożeniom.  Politykę ochrony dzieci w naszym hotelu będziemy realizować poprzez niniejsze zasady.

 1. Hotel prowadzi swoją działalność operacyjną z najwyższym poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw dzieci jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie.
 2. Hotel uznaje swoją rolę w prowadzeniu biznesu społecznie odpowiedzialnego i promowaniu pożądanych postaw społecznych.
 3. Hotel w szczególności podkreśla istotność prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o każdym przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę dzieci i zobowiązuje się szkolić swój personel w tym zakresie.
 4. Hotel zobowiązuje się edukować personel na temat okoliczności wskazujących, że dziecko przebywające w obiekcie może być krzywdzone oraz w zakresie sposobów szybkiego i odpowiedniego reagowania na takie sytuacje.
 5. Jedną z form skutecznego zapobiegania krzywdzeniu dzieci jest identyfikacja dziecka przebywającego w obiekcie i jego/jej relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w obiekcie. Personel podejmuje wszelkie możliwe kroki zmierzające do przeprowadzenia identyfikacji dziecka i jego relacji z osobą dorosłą, z którą znajduje się w obiekcie.

Procedura w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 1. Zawsze, kiedy jest to możliwe, należy dokonywać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji z osobą dorosłą, z którą przebywa w obiekcie[1].
 2. W sytuacjach nietypowych i/lub podejrzanych, wskazujących na możliwe ryzyko krzywdzenia dziecka, identyfikacja jest obowiązkowo przeprowadzana przez pracownika recepcji. Przykłady sytuacji mogących budzić podejrzenia znajdują się w Załączniku nr 1.
 3. Aby dokonać identyfikacji dziecka i jego/jej relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w obiekcie, należy:
  1. Zapytać o tożsamość dziecka oraz o relację dziecka w stosunku do osoby, z którą przybyło do obiektu lub w nim przebywa[2]. W tym celu można poprosić o dokument tożsamości dziecka lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem w obiekcie. Wykaz przykładowych dokumentów został wskazany w przypisie poniżej. W przypadku braku dokumentu tożsamości można poprosić o podanie danych dziecka (imię, nazwisko, adres, numer PESEL)[3].
  2. W przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo dziecka i osoby dorosłej należy zapytać o tę relację osobę dorosłą oraz dziecko. Przykładowy schemat rozmowy z dorosłym i dzieckiem znajduje się w Załączniku nr 2.
  3. Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, należy zapytać, czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z dzieckiem (np. pisemne oświadczenie)[4].
  4. Jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie dziecka w obiekcie z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 4. W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu dziecka i/lub wskazania relacji należy wyjaśnić, że procedura służy zapewnieniu dzieciom korzystającym z Hotelu bezpieczeństwa i została opracowana w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym przedmiocie.
 5. Po wyjaśnieniu sprawy w sposób pozytywny należy podziękować za czas poświęcony na upewnienie się, że dziecko jest pod dobrą opieką i jeszcze raz podkreślić, że procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 6. W przypadku gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia dziecka, należy dyskretnie powiadomić przełożonego i pracowników ochrony (o ile są w tym czasie na terenie obiektu). Aby nie wzbudzać podejrzeń, można np. powołać się na konieczność skorzystania ze sprzętów na tyłach recepcji, prosząc osobę dorosłą, aby poczekała wraz z dzieckiem w holu, restauracji lub innym miejscu.
 7. Od momentu kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zarówno dziecko, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją personelu i nie zostawać sami.
 8. Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji, podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.
 9. W przypadku gdy rozmowa potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę dziecka, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka.
 10. W przypadku gdy świadkami nietypowych i/lub podejrzanych sytuacji są pracownicy innych działów [obiektu/hotelu/sieci hoteli] np. serwis sprzątający, obsługa pokoi, pracownicy baru i restauracji, strefy relaksu, ochrony i in., powinni oni o tym niezwłocznie zawiadomić przełożonego, który zadecyduje o podjęciu odpowiednich działań.
 11. W zależności od sytuacji i miejsca przełożony weryfikuje, na ile podejrzenie krzywdzenia dziecka jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

Procedura w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie dziecka

 1. Mając uzasadnione podejrzenie, że dziecko przebywające w obiekcie jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
 2. Uzasadnione podejrzenie krzywdzenia dziecka występuje wtedy, gdy:
  1. dziecko ujawniło pracownikowi obiektu fakt krzywdzenia,
  2. pracownik zaobserwował krzywdzenie,
  3. dziecko ma na sobie ślady krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie i/lub chaotycznie lub/i popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w pokoju osoby dorosłej.
 3. W tej sytuacji należy uniemożliwić dziecku oraz osobie podejrzewanej o krzywdzenie dziecka oddalenie się z obiektu.
 4. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania[5] osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.
 5. W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem dziecka z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina, naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby dziecko myło się oraz jadło/piło do czasu przyjazdu policji.
 7. Po odbiorze dziecka przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody (np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.
 8. Po interwencji należy opisać zdarzenie w dzienniku zdarzeń lub innym dokumencie przeznaczonym do tego celu.

Zatrudnianie osób do pracy z dziećmi[6]

 1. Wszystkie osoby pracujące z dziećmi muszą być dla nich bezpieczne, co oznacza m.in., że ich historia zatrudnienia powinna wskazywać, że nie skrzywdziły w przeszłości żadnego dziecka.
 2. Każdą osobę zatrudnianą[7] przez Hotel do prac związanych z edukacją, wypoczynkiem i opieką nad dziećmi należy obowiązkowo sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym[8]. Sprawdzenie osoby w Rejestrze odbywa się poprzez wydruk wyników wyszukiwania osoby w Rejestrze z dostępem ograniczonym, który następnie wkładany jest do akt osobowych osoby sprawdzanej. Sprawdzenie należy powtarzać co roku. Zakres danych osobowych niezbędnych do sprawdzenia osoby w Rejestrze znajduje się w Załączniku nr 3.
 3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni do pracy z dziećmi, w tym osoby, które mogą mieć potencjalny kontakt z dziećmi, powinny złożyć oświadczenie o braku karalności i o nietoczeniu się postępowań o czyny przeciwko dzieciom – Załącznik nr 4.

Słowniczek:

Na potrzeby tego dokumentu zostało doprecyzowane znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dziecko to każda osoba poniżej 18 roku życia.
 2. Obca osoba dorosła to każdy człowiek powyżej 18 roku życia, który nie jest dla dziecka jego rodzicem lub opiekunem prawnym.
 3. Krzywdzenie dziecka oznacza popełnienie na jego szkodę przestępstwa.
 4. Przestępstwo na szkodę dziecka – na szkodę dzieci mogą być popełnione wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko dzieciom (np. Wykorzystywanie seksualne z art. 200 kodeku karnego[9]). Z uwagi na specyfikę obiektów turystycznych, w których łatwo można uzyskać możliwość odosobnienia, przestępstwami, do których najczęściej może dojść na ich terenie będą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w szczególności zgwałcenie (art. 197 kodeksu karnego), seksualne wykorzystanie niepoczytalności i bezradności (art. 198 kk), seksualne wykorzystanie zależności lub krytycznego położenia (art. 199 kk), seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15 roku życia (art. 200 kk), grooming (uwiedzenie małoletniego za pomocą środków porozumiewania się na odległość – art. 200a kk).
 5. Pracownikiem zatrudnionym do pracy z dziećmi, którego należy sprawdzić w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jest każda osoba przyjęta do wykonywania tego typu obowiązków, w tym osoba zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną, praktykant, stażysta i wolontariusz, niezależnie od obywatelstwa i wieku tej osoby.

[1] W ramach znanych dobrych praktyk, niektóre z obiektów umieszczają w widocznych dla gości miejscach tabliczki z informacją, że obiekt dba o bezpieczeństwo dzieci i stosuje odpowiednie procedury ochrony dzieci. Dzięki takim praktykom, pracownikom obiektu łatwiej powołać się na te zapisy i tym samym weryfikować dane gościa i dziecka/dzieci, kiedy sytuacja wydaje się podejrzana.

[2] Obiekt może opracować wzór komunikatu, który będzie publikował na swojej stronie lub/i wysyłał do gości wraz z potwierdzeniem rezerwacji, że w związku z posiadaniem Procedur Ochrony Dzieci, wymaga, aby gość przebywający w obiekcie z dzieckiem posiadał dokument, który wykaże, że jest on osobą dorosłą mającą prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem (np. dokument tożsamości dziecka wskazujący na pokrewieństwo, akt stanu cywilnego, orzeczenie sądu, zgoda notarialna rodzica na podróżowanie danej osoby z dzieckiem lub zgoda podpisana przez rodzica dziecka wraz ze wskazaniem danych dziecka, adresu jego zamieszkania, kontaktem telefonicznym do rodzica i numerem dokumentu tożsamości/numerem PESEL osoby, której rodzic powierzył opiekę nad dzieckiem).

[3] W przypadku odmowy podania danych dziecka można wskazać dodatkowo na okoliczność, że dziecko/jego rodzice są współodpowiedzialni za ewentualne szkody w obiekcie, obok osoby zamawiającej nocleg.

[4] W różnych miejscach rodzice są zobligowani do przygotowania dokumentu, który poświadcza, że wydają oni zgodę na podróżowanie ich dziecka z osobą nie będącą jego prawnym opiekunem. Pytanie o taki dokument ma uświadomić gościowi obiektu, że brak jakichkolwiek danych na temat jego powiązania z dzieckiem, z którym się melduje w obiekcie, nie jest prawidłowy/oczywisty. Stanowi to również argument dla pracownika do zadawania dalszych pytań służących ustaleniu, czy w tej sytuacji nie dochodzi do krzywdzenia dziecka. Istnieje też możliwość, aby obiekt na własne potrzeby stworzył wzór oświadczenia i informował klientów o tym, że dokument taki jest wymagany w przypadku gdy goście meldują się z dziećmi, których nie są rodzicami/prawnymi opiekunami. Taki dokument powinien zostać skonsultowany pod kątem RODO oraz innych regulacji obowiązujących na terenie obiektu.

[5] Art.  243.  Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375).

 • 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

Użyte w § 1 określenie „na gorącym uczynku” oznacza ujęcie sprawcy w toku realizacji którejkolwiek z form stadialnych przestępstwa (ale nie wykroczenia), tj. w fazie karalnego przygotowania, usiłowania lub dokonania. W praktyce najczęściej będzie to usiłowanie, jako że zatrzymanie z reguły udaremnia dokonanie czynu zabronionego. Do podjęcia czynności zatrzymania wystarczy dostrzeżenie samej tylko strony przedmiotowej przestępstwa. K. Dudka [w:] M. Janicz, C. Kulesza, J. Matras, H. Paluszkiewicz, B. Skowron, K. Dudka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020, art. 243.

 • 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce policji.

Wyjaśnienie: Obiekt nie ma możliwości weryfikacji swojego podejrzenia na podstawie faktów czy dowodów, od tego jest organ procesowy. W ust. 2 opisaliśmy sytuacje, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie. Do zatrzymania obywatelskiego nie jest konieczne wystąpienie dokonania czynu zabronionego (zatem „najścia” dorosłego w trakcie obcowania z dzieckiem), do zatrzymania wystarczające są formy stadialne czynu, zatem przygotowanie, usiłowanie, czy dokonanie. Zatrzymanie w momencie usiłowania (a zatem bezpośredniego zmierzania do dokonania czynu) jest jego zapobieżeniem. Usiłowaniem będzie już wynajęcie pokoju z dzieckiem.

[6] Rozdział opcjonalny, do wprowadzenia, gdy obiekt organizuje np. kącik zabaw dla dzieci lub inne formy rekreacji, w trakcie której dzieci przebywają bez opieki rodziców lub opiekunów prawnych.

[7] W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych należy przewidzieć w umowie z tym podmiotem stosowny zapis, który będzie dawał realną możliwość egzekwowania przez Obiekt/Hotel/Sieć odpowiedniego standardu w zakresie sprawdzania pracowników przez tenże podmiot pod kątem ich bezpieczeństwa dla dzieci. Taki zapis powinien zakładać możliwość kontroli spełnienia obowiązku np. pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy oraz kary umownej.

[8] Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.).

[9] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).